Technikum nr 2

Technik organizacji turystyki w ramach swoich zadań zawodowych

 • organizuje działalność turystyczną;
 • przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne;
 • udziela informacji turystycznej;
 • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;
 • obsługuje konferencje, kongresy;
 • prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
 • prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki;
 • wykorzystuje nowoczesne technologie;
 • obsługuje programy komputerowe;
 • realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Technik organizacji turystyki zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.
Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego.
Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej, wysokich społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności stałego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, formułowane przede wszystkim w oparciu o opis stanowiska pracy, nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi. Kolejnymi istotnym wymogami są znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych oraz sporządzania dokumentacji branżowej, a także duża samodzielność.

Przedmiot rozszerzony: geografia

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa umożliwia konfrontację, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanej w szkole. Zadania realizowane przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane
z treściami programowymi nauczania zrealizowanych w szkole. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie doskonalą umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Podczas praktyki uczniowie poznają pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa handlowego oraz wykonują zadania na różnych stanowiskach pracy. Uczniowie dokumentują przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk.

Egzaminy

 • Egzamin z kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
 • Egzamin z kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Technik ekonomista w ramach swoich zadań zawodowych

 • stosuje zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych;
 • oblicza, interpretuje miary statystyczne oraz przetwarza wyniki;
 • sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • posługuje się technicznymi środkami biurowymi;
 • ewidencjonuje i analizuje operacje gospodarcze;
 • prowadzi rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • prowadzi korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych;
 • sporządza plany działania jednostki organizacyjnej;
 • oblicza wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej;
 • organizuje procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej;
 • przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • stosuje przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych miedzy innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, fakturowaniem, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Przedmiot rozszerzony: geografia

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa umożliwia konfrontację, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanej w szkole. Zadania realizowane przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane
z treściami programowymi nauczania zrealizowanych w szkole. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie doskonalą umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Podczas praktyki uczniowie poznają pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa handlowego oraz wykonują zadania na różnych stanowiskach pracy. Uczniowie dokumentują przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk.

Egzaminy

 • Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w formie elektronicznej

Wykaz podręczników

dla klasy I Technikum

Klasy

Technikum
Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

Kontakt do nas

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl