IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Jesteśmy mistrzami Polski w musztrze paradnej klas mundurowych

W ostatnich kilku latach,  uczniowie klas wojskowych naszej szkoły, biorąc udział w różnych zawodach i konkursach wiedzy, zdobyli 

pucharów

W klasie liceum ogólnokształcącego, w której realizowana jest innowacja pedagogiczna przysposobienie wojskowe realizowany jest program nauczania przedmiot ogólnokształcących, a także poszerzony program przysposobienia obronnego. Nauka odbywa się pięć dni w tygodniu, w tym jeden dzień (poniedziałek lub piątek) jest tzw. dniem wojskowym. Dzień ten składa się z zajęć sportowo-obronnych.

Uczniowie klasy PW otrzymują bezpłatnie, na użytkowanie umundurowanie i sorty mundurowe niezbędne do szkolenia. Zostają przyjeci  w szeregi  Związku Strzeleckiego STRZELEC – Organizacji Społeczno Wychowawczej, działającej pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

strona internetowa STRZELCA


Szkolenie klas wojskowych obejmuje:

 • Szkolenie ogólnowojskowe
 • Szkolenie strzeleckie
 • Szkolenie taktyczne
 • Szkolenie inżynieryjno-saperskie
 • Szkolenie udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie walki wręcz
 • Szkolenie z wspinaczki i technik linowych
 • Szkołę przetrwania- survival

Szkolenie realizowane jest w formie:

 • Zajęć stacjonarnych na terenie szkoły
 • Zajęć praktycznych w terenie
 • Zajęć w Straży Granicznej
 • Zajęć sportowych w terenie, na hali sportowej oraz basenie
 • Zajęć w bazach szkoleniowych STRZELCA
 • Zajęć na strzelnicy Ligi Obrony Kraju
 • Płatnych obozów letnich i zimowych 
 • Rajdów i zawodów sportowo obronnych.

Klasa mundurowa bezpieczeństwo publiczne

Klasa bezpieczeństwa publicznego jest klasą Liceum Ogólnokształcącego, w którym jako dodatkowy dział prowadzone są zajęcia z zakresu wiedzy dotyczącej policji. Specjalność ta jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. Warto ją również rozważyć myśląc o pracy w pokrewnych policji służbach takich jak służba celna, staż miejska czy agencja ochrony.

Uczniowie, którzy wybiorą tą klasę mogą liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu prawa, głównie karnego, naukę podstawowych technik i taktyk działania policji, sporo strzelania z różnorodnej broni oraz musztrę, w tym również musztrę bojową policji. Cykl nauki odbywa się przez:

 • Zajęcia teoretyczne obejmujące: strukturę i zadania policji, podstawy prawa karnego i wykroczeń, procedury czynności służbowych i stosowania środków przymusu bezpośredniego, regulaminy, teorię strzelania oraz znajomość broni i sprzętu będącego na wyposażeniu policji
 • Zajęcia praktyczne: musztra ogólna i policyjna, strzelania, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, prowadzenie działań prewencyjnych i rozpraszających, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi oraz treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych
 • Praktyczne zajęcia w ternie obejmujące elementy marszów wg mapy i busoli, działań przeciwdywersyjnych, anty-terrorystycznych, działań ochronnych i konwojowych
 • Wiosenny obóz szkoleniowy obejmujący naukę zachowania się i poruszania w terenie, prowadzenie działa prewencyjnych i elementów działań przeciwdywersyjnych, anty-terrorystycznych
 • Zimowy obóz szkoleniowy obejmuje naukę prowadzenia interwencji policyjnych, zabezpieczania miejsca przestępstwa, prowadzenia działań konwojowych oraz znajomości musztry policyjnej

Oddział przygotowania wojskowego

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Więcej na stornie: https://www.wojsko-polskie.pl/opw/

Klasa mundurowa Straż Graniczna

Klasa straży granicznej prowadzona jest na mocy porozumienia zawartego z Karpackim Odziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Szkoła kończy się egzaminem maturalnym. Absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych.

To oferta dla osób, które:

 • lubią aktywny tryb życia;
 • chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych;
 • pragną zdobyć wiedzę o specyfice pracy formacji jaką jest Straż Graniczna: jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności.

Przez 4 lata nauki uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Odbywają się one w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Obejmują też szkolenie strzeleckie, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ćwiczenia technik interwencji i musztrę. Szkolenie odbywa się w jednostce w Nowym Sączu, porcie lotniczym w Krakowie – Balicach. Elementem poszerzającym zdobytą wiedzę i umiejętności jest udział w patrolowaniu południowo-wschodnich granic państwa. Zajęcia na terenie szkoły oraz wyjazdowe prowadzą funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. W ciągu dwóch lat nauki przewidziane są dwa obozy szkoleniowe w placówkach Straży Granicznej w Zakopanem i Bieszczadach – każdy po 5 dni.

Całość szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • pierwszą pomoc przedmedyczną,
 • szkolenie zapoznawcze,
 • regulaminy i przepisy SG,
 • służba graniczna,
 • szkolenie strzeleckie,
 • podstawy działań granicznych,
 • samoobrona z elementami taktyki i techniki interwencji.

Udział w zajęciach potwierdzony jest certyfikatem.

Klasa ogólnodostępna integracyjna

Zalety uczęszczania ucznia do klasy integracyjnej:
1) możliwość realizacji programu nauczania w klasie 20-to osobowej
2) podmiotowość każdego ucznia
3) możliwość lepszego prezentowania swoich możliwości
4) możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem
5) możliwość łatwiejszego nawiązywania kontaktów
6) szansa na rozwijanie swoich talentów i zainteresowań

Jeżeli interesuje Cię:

– pierwsza pomoc
– logistyka
– ratownictwo taktyczne
– ratownictwo górskie
– praca w grupie poszukiwawczo ratowniczej
– ratownictwo medyczne 

– spadochroniarstwo
– walka wręcz
– survival
– asg
– nurkowanie
– taktyka

Wykaz podręczników

dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego

Klasy

Liceum Ogólnokształcącego
Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

baner_program_certyfikowane_mundurowe
program_opw

KONTAKT DO NAS

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl